Vi som arbetar på Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB anser att ett aktivt
miljöarbete är ett krav för ett modernt företagande.

Kretsloppstänkandet präglar vår verksamhet då denna bygger på att förlänga
produkters/apparaters/maskiners livslängd.

Vi är angelägna om en hållbar utveckling för miljön och följer därför
tillämplig miljölagstiftning samt övriga krav som vårt företag berörs av.


Det betyder att vi skall sträva efter att:

Välja produkter, material och arbetsmetoder utifrån de mest miljövänliga
alternativen utan att ge avkall på dess effekt.

Ställa miljökrav på våra leverantörer.

Undvika användning och spridning av långlivade, naturfrämmande produkter.

Främja användningen av återvinningsbara material och produkter,
källsortering av restprodukter och nyttjande av det som återvunnits.

Uppmärksamma beställare på förbättringar avseende miljöaspekter som
beställaren kan uppnå genom olika val av utrustning och/eller utförande.

Motivera en högre produktionskostnad som långsiktigt ger en lägre
miljöpåverkan och därmed lägre driftkostnad.

Utgå från våra kunders krav på god miljö.

Regelbundet följa upp och ompröva våra val av produkter och arbetsmetoder
för att minimera företagets miljöbelastning.


Beslut och genomförande av miljöarbetet berör samtliga anställda varför
information och kontinuerlig diskussion kring företagets miljöarbete
ständigt pågår.